Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi yeni üretim tesisi kurmak, mevcut üretim tesisini büyütmek, makinalarını yenilemek, modernleştirmek, hizmet yatırımı yapmak isteyen firmaların bir takım desteklerden yararlanabilmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Sağlanan destekler Nelerdir?

KDV muafiyeti

Yatırım Teşvik Belgesine sahip yatırımcıların teşvik belgesi kapsamında alacakları ithal ve yerli makine ve teçhizat Katma Değer Vergisinden istisnadır.

Gümrük Vergisi muafiyeti

Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonundan istisnadır.

Vergi Resim Harç istisnası

Yatırımcının, yatırımın tamamlanmasını müteakip 2 yıl içinde 1000 ABD Doları tutarında ihracat yapacağına dair taahhütte bulunması kaydıyla; şirket kuruluşu, kredi alımı, Tapu tescil işlemleri gibi bazı işlemler için düzenlenecek belgeler Damga Vergisinden muaftır

Asgari Sabit Yatırım Tutarı Nedir?

Bir yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için, asgari sabit yatırım tutarının;

Kalkınmada öncelikli yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda 200.000 YTL,

Normal ve gelişmiş yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda 400.000 YTL olması şarttır.

Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda, finansal kiralama şirketleri için aranacak asgari sabit yatırım tutarı bu miktarların %25’i kadardır.

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu:

Bir yatırımın Yatırım Teşvik Belgesine bağlanabilmesi için yatırım yeri ve sektörü seçimi önemlidir. Gelişmiş yörelerde (Organize Sanayi Bölgeleri hariç) komple yeni yatırımlara Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenemez. Bunun dışında belirli sektörlerde belirli yatırım cinslerine Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmemektedir. Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu aşağıdaki belgelerle Hazine Müsteşarlığına veya yetkilendirdiği Sanayi Odasına yapılır.

Proforma Fatura ve varsa Kataloglar

Kapasite Raporu (Sanayi Odası tasdikli) (Komple Yeni Tesisler için Kapasite Raporuna gerek yoktur)

Son yılın Vergi Dairesince tasdikli Bilanço ve Gelir Tabloları

Noter tasdikli İmza Sirküleri

Merkez Bankası Dekontu

İlgili Vergi Dairesinden alınmış Hesap Numaranızı gösterir belge

Yatırımın yapılacağı yer kira ise en az 5 yıl süreli Kira Sözleşmesi (Kiralanan yer arsa ise en az 10 yıl süreli Kira Sözleşmesi)

Tapunun Noter tasdikli sureti ve Tapu sahibinin İmza Beyannamesi

Ticaret Sicili Gazetesi (Kuruluş, amaç ve konu ve son sermaye durumunu gösterir)

İthal ve Yerli Makine Teçhizat Listeleri

Yatırım Bilgi Formu

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi durumunda, yatırım süresinin bitimini izleyen en geç üç ay içerisinde süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için müracaat edilmesi zorunludur.

Yatırım Tamamlama Vizesi:

Yatırımların tamamlama vizeleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

Yatırımcıların, teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay içinde tamamlama vizesi için başvurmaları zorunludur. Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımın tamamlama vizesi işlemleri, teşvik belgesi müracaatını değerlendiren merci tarafından yapılır. Müsteşarlığa yapılan müracaatlara istinaden Müsteşarlık, tamamlama vizesi işlemleri için yatırımın bulunduğu ildeki valiliği veya ilgili odayı görevlendirebilir.

 

Teşvik Belgesi
Teşvik Belgesi
19 Mayıs Mahallesi, İstanbul Cd. No: Büyükçekmece/İstanbul
Telefon : 55555555555